سخنی با خواننده - یک

۱ - هدف از اعلام موجودیت سازمان بیان وجود یک سازمان در ردیف سازمان‌های قبلی نیست تا توسط این عمل شماره دیگری بر تعداد سازمان‌های اعلام موجودیت کرده قبلی بیفزاییم، بلکه تنها عاملی که ما را وادار به ظاهر کردن حرکت‏مان در این مرحله از زمان نمود، فقط و فقط درک یک خلاء سازمانی که بتواند توسط حرکت خویش مسئولیت رشد آگاهی اعتقادی - سیاسی مردم را بر عهده گیرد، می‌باشد. این مطلب دلالت بر کم بها دادن به ارزش سازمان‌های دیگر نمی‌کند زیرا سازمان‌هایی که تاکنون اعلام موجودیت کرده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول عبارتند از سازمان‌هایی که اختلاف عقیدتی با مردم دارند و در نتیجه تلاش عقیدتی آنها ارمغانی است برای مردم، اینکه مردم را به یک موضع دفاعی برای حفظ مذهب سنتی خویش واداشته، نیاورده.

دسته دوم سازمان‌هایی هستند که معتقد به هم عقیده بودند با مردم می‌باشند و این سازمان‌ها بنابر ادعای خود یا در پی تحقیقات اعتقادی جهت رشد رهاوردهای سازمانی خویشند و یا اینکه سازمان‌هایی هستند که علاوه بر اینکه حرکت آنها رهاورد اعتقادی - سیاسی از برای مردم نداشته خود مدعی‌اند که می‌خواهند حرکت اعتقادی - سیاسی را در سطح سازمان خویش آغاز کنند، بنابراین در رابطه با همین موضوع است این خلاء حرکتی را احساس نموده و وظیفه اسلامی - انسانی خویش دیدیم که با اندک ره‌آورد خویش که زائیده دو و نیم سال کار اعتقادی - سیاسی در سطح سازمان بوده، برای مقابله با این خلاء تصمیم به شروع حرکت خود در سطح همگانی بگیریم، روی همین جهت تمام امید ما بر این است که این اندک ره‌آورد ما مرهمی باشد بر زخم همگان و به همین جهت از هرگونه تبلیغاتی که باعث گرایش کورکورانه مردم بشود، دوری می‌کنیم و اکنون اعلام می‌نماییم و از تمام وسایل ارتباطات ارتباط جمعی می‌خواهیم که از هر گونه تبلیغی از سازمان که باعث ایجاد آن گرایشات کورکورانه در میان مردم بشود بپرهیزند و به همین ترتیب از تمام رزمندگان مردمی می‌خواهیم که در این امر ما را یاری کرده و از هرگونه تبلیغی که باعث ایجاد آن گرایشات کورکورانه در میان مردم بشود، بپرهیزند. زیرا مشک نه آن است که خود ببوید، نه آن است که عطار بگوید.

به همین جهت به عنوان یک تقاضای برادرانه از تمام سازمان‌های اسلامی مدعی حرکت اعتقادی - سیاسی - نظامی می‌خواهیم که درد حقیقی مردم را که عبارت است از عدم دارا بودن بینش اعتقادی - سیاسی است درک کرد و به جای یک سلسله آرم بازی‌ها و اسلحه باز و بسته کردن‌ها و مقلدسازی‌های کورکورانه، به علاج این درد از طریق مکتبی بپردازند و گرنه اگر چند صباحی بتوان مردم را توسط این اعمال به دنبال خویش کشید، سرانجام خودآگاهی ایشان روزی آنان را نسبت به اعمال ما به قضاوت وادار خواهد ساخت.

۲ - اساسنامه و مرامنامه سازمان همانطور که در متن اصلی آن ذکر شده، نمودار شکل تلاش یک سالی و نیم سازمان است که مرامنامه آن در سال ۱۳۵۶ تدوین یافته و با توجه به شرایط زمانی - اجتماعی تدوین آن، که کشور ما تحت سایه سیاه اختناق آمیز پلیس شاه نفس‏های آخرین حیات خویش را می‌کشید، ارزش تدوین آن روشن می‌شود و نشر آن در این شرایط زمانی فقط به خاطر عرضه طریقه تلاش یک سال و نیم سازمان در رابطه با قدرت وحشتناک پلیس می‌باشد تا شاید تحفه‌ای باشد از برای مردم توسط آن بتوانند با توجه به آن دوران اختناق که حتی راه رفتن در خیابان‌ها سخت و مشکل بود، آزادی امروز را ارج بنهند و بدانند که این آزادی فقط زاییده یک سال مبارزه مردمی تنها نبوده، بلکه حاصل تلاش‌های آزادی‏خواهانه رزمندگانی در طول تاریخ بوده که حسرت دیدن این روزها دل آنها ماند و رخ در خاک کشیدند. باشد که با آگاهی به این حقیقت ملت ما توانایی پاسداری آن را به دست آورد.

۳ - آرمان مستضعفین ارگان اعتقاد - سیاسی سازمان شکل کامل حرکت اعتقادی - سیاسی سازمان نیست، بلکه درس‌های برگزیده برگزیده‌ای از آن است که خصوصیات خصوصیت همگانی داشته باشد و هم ایجادکننده زمینه اولیه در میان افرادی است که در صورتی که خواهان شرکت در حرکت سازمان باشند، بتوانند آمادگی‌های اولیه را کسب کنند. روی همه جهت از تمام رزمندگان اسلامی و انسانی تقاضا داریم کرد به این مطلب در شکل یک سلسله تئوری‌های ذهن‏گرایانه ننگرند، بلکه آن را حاصل تلاش انسان‌هایی بدانند که در عصر سیاه استبداد - استعمار سعی در این داشتند که بتوانند توسط این تئوری‌های پی‌جویی روزنه‌ای کنند تا شاید بتواند توسط این روزنه فردای مردم خویش را دریابند.

 

تقاضای دیگر ما این است که این نوشته‌ها را که در صورت دروس مطرح می‌شود به شکل کلاس از برای افرادی که توانایی کشش آن را دارند، درآورند و در ضمن مطرح شدن اگر انتقادی است که ما با اشتیاق تمام آمادگی پذیرش آن انتقادات را داریم. امید است که انتقاد منصفانه شما چراغ راهی از برای حرکت ما باشد.

۴ - همانطور که در اساسنامه مطرح شده هدف سازمان با انجام اراده[1] خداوند در اجتماع است که آن اراده عبارت است از تحقق امامت و وراثت مستضعفین در زمین، روی همین جهت تا زمانی که این اراده تحقق پیدا نکند سازمان مطابق فلسفه حرکتی خود که در اساسنامه مطرح شده به حرکت سه مرحله‌ای اعتقادی - سیاسی - نظامی خویش ادامه می‌دهد و در این زمان نسبت به دو مرحله اعتقادی - سیاسی مطابق آنچه که در بندهای قبل مطرح شد سعی در همگانی کردن آن دارد، اما در بعد نظامی فقط برنامه آماده‌سازی برای اعضای سازمان در نظر دارد. به همین جهت اعلام موجودیت سازمان توسط ارگان عقیدتی - سیاسی سازمان بیانگر این مسئله نیست سازمان کار خود را علنی کرده، بلکه بیانگر این است که حرکت سازمان به شکل یک حرکت دو بعدی ظاهری و مخفی درآمده که با بعد ظاهری آن توسط ارگان که در رابطه با کادر مرکزی سازمان است، می‌باشد. اما بعد مخفی سازمان که عضوگیری و رشد سازمان بر اساس مرامنامه جدید سازمان است، همچنان ادامه پیدا می‌کند.

۵ - عدم موافقت سازمان در امر تبلیغ توسط دسته و گروهی دلالت بر مخالف یا موافق بودن سازمان در رابطه با موضع گیری خویش ندارد، بلکه هدف این است که سازمان بتواند در شکل سنجش بازتاب‌های حرکتی خویش رشد خود را دریابد.

۶ - سازمان در موضع گیری خویش همانطور که در برابر حرکت فرصت طلبانه چپ موضوع افشاگری در پیش می‌گیرد در برابر حرکت فرصت‌طلبانه راست هم به هیچ وجه سکوت اختیار نخواهد کرد، بلکه به همان طریق به افشاگری می‌پردازد، که افشاگری سازمان از طریق ارگان و نشریات وابسته صورت می‌گیرد.

۷ - سازمان می‌کوشد تا به هر طریق ممکن است که در توانایی خویش می‌بیند، نسبت به سازمانهای یا گروه‌ها و دسته‌های دیگری که دارای اهداف مشترک با سازمان باشند، چه از طریق ارگان و نشریات وابسته و چه از طرق دیگر از کمک به آنها نورزد.

۸ - حرکت سازمان در راه همکاری و همگانی کردن حرکت خود فقط به داخل کشور نمی‌باشد، بلکه همانطور که بیان فلسفه حرکتی سازمان، هم اساسنامه و هم در آرم‌نامه مطرح شده است، سازمان معتقد به اصل همگانی کردن مبارزه خویش در سطح زمین است. در رابطه با این عقیده سازمان مایل به همکاری با ایرانیان خارج از کشور به خصوص دانشجویان در صورتی که خواهان همکاری و همگامی باشند، می‌باشد.

۹ – سازمان سعی دارد که در حرکت خویش طریقه حنفا را انتخاب نموده و خصوصیات آن حفظ عدم وابستگی خویش است.

۱۰ - با توجه به اینکه سازمان در انتخاب اعضای خویش همانطور که در مرامنامه قدیم هم مطرح شده بر طبق حرکت سه مرحله‌ای در رابطه با شناخت استعدادهای عقیدتی - سیاسی - نظامی افراد عمل می‌کند که ارزش‌های سه مرحله از دیدگاه سازمان عبارت است از:

الف – عقیده، که سازمان در رابطه با انتخاب افراد برای عضوگیری ارزشی مساوی با دو برابر مجموع ارزش‌های سیاسی – نظامی قائل است.

ب – سیاسی، که سازمان ارزشی برابر ارزش نظامی از برای آن قائل است.

افرادی که مایل به شرکت در حرکت سازمان باشند، می‌توانند از طریق ارتباط با مرکز ارگان که تلفن و آدرس آن در ارگان درج شده، آمادگی خود را اعلام دارند که در صورت دارا بودن خصوصیات مطرح شده در مرامنامه جدید سازمان با آن شخص رفتار می‌شود.

 

۱۱ - افراد می‌توانند سؤالات و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق ارتباط با مرکز ارگان حضوری یا تلفنی با ما در میان بگذارند. سؤالات آنها در صورتی که دارای ارزش مطرح کردند از برای همگان باشد در قسمت پرسش و پاسخ ارگان و نشریات وابسته درج می‌گردد و انتقادات افراد در صورتی که شکل منصفانه مکتبی داشته باشد، قبول گشته قول کاربرد آنها در عمل داده می‌شود.

۱۲ - گروه‌های مختلف مستضعفین می‌تواند توسط ارتباط با ارگان خواسته‌های خویش را با ما در میان بگذارند، در صورتی که کاری از ما ساخته باشد از کمک به آنها دریغ نخواهیم کرد.

باشد که بتوانیم با همکاری شما سنگی را از پیش پای مستضعفین جهت رسیدن به مقام امامت و وراثت بر زمین که تحقق اراده خداوند ما است، برداریم و در این راه بعد از خدا تنها امید ما به پشتیبانی مستضعفین است.

 

[1] - وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ – و خواهیم منت نهیم بر آنان که ناتوان گرفته شدند در زمین و بگردنیمشان پیشوایانی و بگردانیمشان ارث برندگان.