نشریات منتشر شده:تاریخ مقالات
15-03-1358 رابطه مذهب با ارگانهای زیربنایی اجتماع
  چگونگی پیدایش مستضعفین از حرکت اجتماع و
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریختاریخ مقالات
25-03-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  سخنی با خوانندهتاریخ مقالات
05-04-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  وحی
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریختاریخ مقالات
15-04-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  وحی
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریختاریخ مقالات
01-05-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  وحی
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریخ
  خطر رشد ارتجاع و راه مقابله با آن
  تذکرتاریخ مقالات
10-05-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  وحی
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریخ
  بررسی انقلاب 1905، انقلاب 1917، دوران تکوین قدرت شوروی تاریخ مقالات
20-05-1358 مستضعفین تنها پشتوانه حرکت انبیاء و 
  وحدت استراتژیک نیروها برای مقابله
با امپریالیسم- استبداد - ارتجاع
  اصول کلی دیدگاه های ما در شرایط فعلی
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریخ
بررسی انقلاب 1905، انقلاب 1917، تاریخ مقالات
01-06-1358 پیشگام: ویژگی ها و رسالت هایش در مقطع کنونی
  نشستی با اهالی روستاهای اطراف پاوه و 
  اصل نامه به خط یکی از اهالی پاوه
  تفاوت مقولات فلسفی - مذهبی با
دروس اعتقادی آرمان مستضعفین
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریخ
بررسی انقلاب 1905، انقلاب 1917، تاریخ مقالات
10-06-1358 ویژه پاوه - کردستان - خلق کرد در میان ترس و امید:
تحلیلی از اوضاع جاری پاوه کردستان
  نشستی با اهالی روستاهای اطراف پاوه و2 
  جهتگیری ضد طبقاتی حیاتی ترین ضرورت در شرایط فعلی است
  مدخلی بر کتاب «دشمنان مردم کیانند و دوستان آن کدام؟»
  راه نفوذ دوباره امپریالیسم را چگونه صد کنیم؟
  سیر پیدایش مستضعفین در صحنه تاریخ
بررسی انقلاب 1905، انقلاب 1917، تاریخ مقالات
20-06-1358 دیالکتیک اسلامی؟ کور یا روشن؟
  طالقانی و راهش
  مدخلی بر کتاب «دشمنان مردم کیانند و دوستان آن کدام؟»2
  ویژه هفده شهریور
  ویژه نامه کردستان تاریخ مقالات
01-07-1358 برخی از دیدگاه های ما
  ویژه نامه سیستان و بلوچستان - یک
  چگونه کاروان انقلاب را در بستر راستینش به پیش برانیم
  به پویندگان راه حق و تشنگان وادی حقیقتتاریخ مقالات
10-07-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  در مقطع کنونی چه باید کرد؟
  هشدار به آنان که خود نمی اندیشند
  ویژه سیستان و بلوچستان - دوتاریخ مقالات
20-07-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  انحصار و انحصارگرایی
  ضعف تئوریک عامل شکست مبارزات تشکیلاتی گذشته
  هشدار به آنانکه خود نمی اندیشند
  ویژه نامه سیستان و بلوچستان - سهتاریخ مقالات
01-08-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  چرا ارتجاع مبارزات ضد امپریالیسیتی مردم ما را...؟
  نیایش نمودی از معراج وجودی انسان
  نژادپرستی صهیونیسم
  نیکاراگوئه در میان دو گرایش
  ویژه نامه انزلیتاریخ مقالات
10-08-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  ویژه کردستان - کیست که از واقعه کردستان سود می برد و...؟ 
  نیایش نمودی از معراج وجودی انسان
  شیوه های عملکرد امپریالیسم در کشورهای گرسنه...
  نیکاراگوئه در میان دو گرایشتاریخ مقالات
20-08-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  تحلیلی از اوضاع جاری
  در حاشیه کتاب
  مقوله دوم - وحیتاریخ مقالات
01-09-1358 تکوین امپریالیسم سرآغاز مرحله نوینی از اسارت خلق ها
  بسیج نیروهای امبرپالیسم خبری آمریکا علیه انقلاب ایران
  حقوق بشر دروغ بزرگ سیاست توسعه طلبانه امپریالیسم...
  دعوت ما از پیشگامان مردمی...تاریخ مقالات
10-09-1358 پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم
  مقوله دوم - وحی
  در حاشیه کتاب
  حقوق بشر دروغ بزرگ توسعه طلبانه امپریالیسم...
  نیکاراگوئه در میان دو گرایش
  دینامیسم ارتجاع1